תקנון

ברוכים הבאים לאתר "oznaim" (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל ע"י בעלי האתר (להלן: "הבעלים"). שימוש באתר יעשה ע"י המשתמש בכפוף לתנאי שימוש אלו. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או חלק ממנו, מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש אולם אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ההתייחסות היא לנשים וגברים כאחד.

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.

באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

בעלי האתר רשאים בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה, תביעה, דרישה בקשר לכך.

אתר זה פועל בכתובת: www.oznaim.co.il (להלן "הכתובת").תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו.

בעלי האתר רשאים לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

– כל שימוש באתר, לרבות תוכן, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
– בעלי האתר רשאים לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
– האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל מי שיפר הוראות אלה וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו.
– לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

פרטיות
הנך מסכים לכל האמור במדיניות הפרטיות של החברה, (בתחתית התקנון).

1. השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעלי האתר.

2. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, לבצע בפומבי או להציג כל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה מראש של בעלי האתר.

אבטחת מידע
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של בעלי האתר בלבד, ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלי האתר.

מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלקים מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעלי האתר.

כל החומר והנתונים המוצגים באתר הינו ממאגרי מידע וסטטיסטיקה המוצגים ברשת האינטרנט, או שנכתבו ע"י צוות הכתבים של אתר "oznaim".

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמה מבעלי האתר מראש ובכתב.

קישורים ופרסומות
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבעלי האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר, לבחירה במקצוע זה או אחר או במוסד לימודים זה או אחר או בכל עסק אחר.

מקום שיפוט הדין החל
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוזות תל-אביב וחיפה בלבד.

אחריות
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

תלונות
1. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעלי האתר דרך טופס יצירת קשר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.

2. בעלי האתר יעשו את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינם מתחייבים ללוח זמנים כלשהו ואינם מתחייבים כי יפעלו בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעלו בעלי האתר על פי המתחייב על פי דין.

טיפול בתקלות
1. בעלי האתר ייעשו כמיטב יכולתם לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעלי האתר לא ישאו בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינם מתחייבים כי מידע זה ישמר.

2. בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר רשאים להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון.

הפסקת שימוש ושיפוי
בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיו בעלי האתר, לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תפצה את בעלי האתר, עובדיהם, מנהליהם ונושאי משרה באתר, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

כללי
במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ"ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
המשתמש יפצה וישפה את בעלי האתר, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעם בעלי האתר, דרך עמוד צור קשר, והם יעשו כל שביכולתם לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.

מדיניות
בעלי אתר "oznaim", מכירים בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהם מפעילים ("האתר").

במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו.
הנך מרשה לבעלי האתר לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך העברתו לצד ג'.
בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר יאסף על ידם אודותיך, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי דרך האתר ו/או נמסר להם ישירות על ידך.
יובהר כי מדיניות הפרטיות של "oznaim" לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

בעלי האתר יהיו רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.
כמו כן בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר בעלי האתר יסברו כי יוכלו להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלהם אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם, והכל במגבלות הדין. .

בעלי האתר יהיו רשאים למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם:
(1) יהיו בעלי האתר מחוייבים לעשות כן על פי צו שיפוטי;
(2) יעמדו בעלי האתר בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
(3) הפרת את תנאי השימוש/תקנון האתר;
(4) תתקבל אצל בעלי האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיו בעלי האתר רשאים למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
בעלי האתר יהיו רשאים לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

ט.ל.ח

Verified by MonsterInsights